Δραστηριότητες για προγραμματισμό και δημιουργία αυτοματισμών και ρομπότ με τη χρήση του μικροϋπολογιστή Raspberry Pi. Ανάλογα με τη βαθμίδα (Γυμνάσιο ή Λύκειο, ιδανικά διαφορετική βαθμίδα από εκείνη του Arduino) μπορεί να χρησιμοποιηθεί Scratch ή Python. Ο Σύλλογος διαθέτει ήδη 5 Raspberry Pi με διάφορα παρελκόμενα.

Οι δραστηριότητες θα έχουν δομηθεί σαν μία σειρά τουλάχιστον 10 μαθημάτων που να καλύπτουν βασικές γνώσεις που αφορούν το υλικό και την ανάπτυξη λογισμικού ώστε ο μαθητής να μπορεί να συμμετάσχει σε αντίστοιχους διαγωνισμούς. Δημιουργία τεστ αξιολόγησης ανά ενότητα ή ομάδα ενοτήτων και syllabus ώστε να αποτελέσει διαδικτυακό μάθημα για το LMS.

Διερεύνηση χρήσεων εξομοιωτή για παράλληλη εξάσκηση μαθητών (ακόμα και στο σπίτι, χωρίς κιτ).


Δραστηριότητες γνωριμίας με το Raspberry Pi και προγραμματισμoύ του ώστε να εκτελεί διάφορους αυτοματισμούς στον φυσικό κόσμο με τη βοήθεια της γλώσσας Python.